اصول نقد و تئاتر

تعریف ساده‌ی نقد اغلب ما تصور می‌کنیم که نقد مترادف است با ایرادگرفتن و خرده گیری، اما نقد، در لغت به معنای جدا کردن سره از ناسره است. به...
میزانسن

میزانسن چیست؟

میزانسن اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ، در اﺻﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭼﯿﺪن ﺻﺤﻨﻪ ، ﺻﺤﻨﻪ آراﯾﯽ و ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آوردن ﯾﮏ ﮐﻨﺶ. در ﺗﺌﺎﺗﺮ ، اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ روش ﻣﺮﺗﺐ...

داغ‌ترین اخبار

منتخب سردبیر